Erasmus+ jest nowym programem, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Zastąpił dotychczas działające programy, m.in.: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus Mundus i Tempus. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Celem programu jest rozwój umiejętności uczestników i pomoc w późniejszym poszukiwaniu pracy. W praktyce umożliwia wyjazdy w celach edukacyjnych(np. na studia) oraz wspiera współprace między uczelniami.

Dla studentów pojawiła się istotna zmiana pomiędzy LLP Erasmus i Erasmus+. Będzie możliwość zagranicznego wyjazdu(studia lub praktyka) w ramach każdego cyklu na okres nie przekraczający 12 miesięcy na studiach pierwszego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorat).

Więcej informacji można znaleźć na:

www.ec.europa.eu/erasmus-plus

www.erasmusplus.org.pl

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+

 

Zasady kwalifikacji do programu Erasmus+ na UEP:

Zasady kwalifikacji do programu Erasmus+ na UEP dotyczą konkretnego naboru i mogą ulegać zmianom. Kwalifikacja odbywa się w na przełomie lutego i marca, gdy zostają wolne fundusze i miejsca, może odbyć się dodatkowy nabór w październiku (wyjazdy na sem. letni).


Udział w zasadniczej kwalifikacji mogą brać studenci 1, 2 i 3 stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

- I roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
- II roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia Wydziału Towaroznawstwa - wyjazd na III roku w sem. zimowym i/lub letnim,
- II roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na III roku tylko w sem. zimowym - dotyczy następujących Wydziałów: WE, WZ, WGM, WIGE, WT – studia licencjackie,
- III roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na I roku w sem. letnim pod warunkiem przystąpienia do studiów drugiego stopnia
- I roku studiów drugiego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
- nowoprzyjęci na I rok studiów drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa - wyjazd w sem. zimowym i/lub letnim
- I, II, III roku studiów doktoranckich -  wyjazd w semestrze zimowymi/lub letnim.

Potwierdzenie znajomości języka poprzez posiadanie odpowiedniego certyfikatu lub zdany test językowy Erasmus organizowany przez UEP.

Student, żeby przystąpić do kwalifikacji musi mieć zaliczony semestr poprzedni. Minimalna średnia z całości studiów to 3,0.

O dostaniu się na wybraną uczelnie decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

Aktualnie nasza Uczelnia współpracuje w ramach programu ze 137 uczelniami zagranicznymi z 26 krajów. Wyjazd na pobyt studyjny i/lub praktykę może być realizowany na każdym stopniu studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Co roku około 200 studentów UEP korzysta z wyjazdów otrzymując stypendia, które pokrywają różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a państwami programu tj. od 300 do 500 eur miesięcznie. Ponadto projekt mobilności na studia został wsparty ze środków programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego studenci, którzy posiadają prawo do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone o 200 eur miesięcznie stypendium na wyjazd studyjny. Uczestnicy staży studenckich otrzymują stypendium w ramach programu Erasmus+ od 400 do 600 eur, zależnie od kraju pobytu.
Ponadto UEP realizuje nowy projekt Erasmus+ - mobilność z krajami partnerskimi, prowadząc  program wymiany z uczelniami z Armenii i Azerbejdżanu (Armenian State University of Economics oraz Azerbeijan State University of Economics).

Dzięki udziałowi w mobilności studenci UEP poznają inne modele nauczania, podnoszą swój poziom wiedzy akademickiej, odnoszą korzyści w obszarze edukacji międzykulturowej i rozwoju osobistego oraz, w trakcie praktyk w przedsiębiorstwach, zdobywają umiejętności cenione na rynku pracy. Dla podnoszenia kompetencji językowych program Erasmus+ stworzył  narzędzie  On-line Linguistic Support w ramach którego studenci wypełniają testy językowe i korzystają z kursów językowych on-line.

 

Wsparcie finansowe:

Każdy uczestnik na czas wyjazdu dostaje comiesięczne stypendium w wysokości zależnej od danego kraju:

GRUPA 1. – 500 euro (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)

GRUPA 2. – 450 euro (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja)

GRUPA 3. – 350 euro (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Macedonia - była Republika Jugosławii, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry)

 

Więcej informacji o dofinansowaniu, dostępnych uczelniach i zasadach kwalifikacji można znaleźć na stronie uczelni: http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/

Kontakt

Pytania można zadawać na:

Grupie na Facebook - Wyjazdy z Erasmus+

oraz do

Local Education Officera - Konstancja Pogorzały pm.uepoznan@esn.pl

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości realizacji programu Erasmus+ na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu udziela Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Wyjazdy na studia:
Monika Małek
e-mail: monika.malek@ue.poznan.pl  tel.: +48 61 856 93 64 
pokój: 221A godz. konsultacji: 11.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku