Erasmus+ jest nowym programem, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Zastąpił dotychczas działające programy, m.in.: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus Mundus i Tempus. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Celem programu jest rozwój umiejętności uczestników i pomoc w późniejszym poszukiwaniu pracy. W praktyce umożliwia wyjazdy w celach edukacyjnych(np. na studia) oraz wspiera współprace między uczelniami.

Dla studentów pojawiła się istotna zmiana pomiędzy LLP Erasmus i Erasmus+. Będzie możliwość zagranicznego wyjazdu(studia lub praktyka) w ramach każdego cyklu na okres nie przekraczający 12 miesięcy na studiach pierwszego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorat).

Więcej informacji można znaleźć na:

www.ec.europa.eu/erasmus-plus

www.erasmusplus.org.pl

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+

 

Zasady kwalifikacji do programu Erasmus+ na UEP:

Zasady kwalifikacji do programu Erasmus+ na UEP dotyczą konkretnego naboru i mogą ulegać zmianom. Kwalifikacja odbywa się w na przełomie lutego i marca, gdy zostają wolne fundusze i miejsca, może odbyć się dodatkowy nabór w październiku (wyjazdy na sem. letni).


Udział w zasadniczej kwalifikacji mogą brać studenci 1, 2 i 3 stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

- I roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
- II roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia Wydziału Towaroznawstwa - wyjazd na III roku w sem. zimowym i/lub letnim,
- II roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na III roku tylko w sem. zimowym - dotyczy następujących Wydziałów: WE, WZ, WGM, WIGE, WT – studia licencjackie,
- III roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na I roku w sem. letnim pod warunkiem przystąpienia do studiów drugiego stopnia
- I roku studiów drugiego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
- nowoprzyjęci na I rok studiów drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa - wyjazd w sem. zimowym i/lub letnim
- I, II, III roku studiów doktoranckich -  wyjazd w semestrze zimowymi/lub letnim.

Potwierdzenie znajomości języka poprzez posiadanie odpowiedniego certyfikatu lub zdany test językowy Erasmus organizowany przez UEP.

Student, żeby przystąpić do kwalifikacji musi mieć zaliczony semestr poprzedni. Minimalna średnia z całości studiów to 3,0.

O dostaniu się na wybraną uczelnie decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

Aktualnie nasza Uczelnia współpracuje w ramach programu ze 137 uczelniami zagranicznymi z 26 krajów. Wyjazd na pobyt studyjny i/lub praktykę może być realizowany na każdym stopniu studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Co roku około 200 studentów UEP korzysta z wyjazdów otrzymując stypendia, które pokrywają różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a państwami programu tj. od 300 do 500 eur miesięcznie. Ponadto projekt mobilności na studia został wsparty ze środków programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego studenci, którzy posiadają prawo do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone o 200 eur miesięcznie stypendium na wyjazd studyjny. Uczestnicy staży studenckich otrzymują stypendium w ramach programu Erasmus+ od 400 do 600 eur, zależnie od kraju pobytu.
Ponadto UEP realizuje nowy projekt Erasmus+ - mobilność z krajami partnerskimi, prowadząc  program wymiany z uczelniami z Armenii i Azerbejdżanu (Armenian State University of Economics oraz Azerbeijan State University of Economics).

Dzięki udziałowi w mobilności studenci UEP poznają inne modele nauczania, podnoszą swój poziom wiedzy akademickiej, odnoszą korzyści w obszarze edukacji międzykulturowej i rozwoju osobistego oraz, w trakcie praktyk w przedsiębiorstwach, zdobywają umiejętności cenione na rynku pracy. Dla podnoszenia kompetencji językowych program Erasmus+ stworzył  narzędzie  On-line Linguistic Support w ramach którego studenci wypełniają testy językowe i korzystają z kursów językowych on-line.

 

Wsparcie finansowe:

Każdy uczestnik na czas wyjazdu dostaje comiesięczne stypendium w wysokości zależnej od danego kraju:

  Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w EUR
Grupa 1 Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500
Grupa 2 Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy 450
Grupa 3 Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry 400

Więcej informacji o dofinansowaniu, dostępnych uczelniach, zasadach kwalifikacji, a także możliwość aplikacji do udziału w programie można znaleźć na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/

Kontakt

Pytania można zadawać na:

Grupie na Facebook - Wyjazdy z Erasmus+

oraz do

Local Education Officera - Anna Pietrowicz leo.uepoznan@esn.pl

LEO, czyli Lokalny Ambasador Mobilności, to student-wolontariusz ESN, przeszkolony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i ściśle współpracujący z Działem Współpracy z Zagranicą UEP. Chętnie odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ i służy pomocą w razie związanych z nimi trudności. LEO znajdziecie na spotkaniach informacyjnych, targach mobilności oraz pod wyżej podanym adresem e-mail.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości realizacji programu Erasmus+ na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu udziela Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Wyjazdy na studia:
Monika Małek
e-mail: monika.malek@ue.poznan.pl  tel.: +48 61 856 93 64 
pokój: 221A godz. konsultacji: 11.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku